Förord

Medlemmar

Styrelsen

Vår tidning

SFIF

Historik

Benämningen Stora Grabbar uppstod 1928, efter en idé av Bo Ekelund, (nr 39) och John Zander, ( nr 24) samt Thor Friman och KA Kullerstrand, de båda sistnämnda höjdhoppare som Bo Ekelund. Kullerstrand vann SM tre gånger 1911, 1916 och 1917. Den enkla tanken bakom föreningen var, och är, att främja kontakten mellan de gamla kamraterna samt uppmuntra kommande stjärnor.

Den formella starten för föreningen ägde rum 1931 med John Zander som dess förste ordförande och "Topsy" Lindblom som sekreterare.

Därefter har styrelsen sett ut så här;
1934 - 1945 Bo Ekelund tog över som ordförande, Kristian Hellström var sekreterare till 1942 och Nils Engdahl var kassör till 1942.
Erik Abrahamsson tog över som både sekreterare och kassör 1942 -1945.

1945 - 1954 "Sten-Pelle" blev ordförande och Sten Hammargren sekreterare och kassör.

1954 - 1955 Samuel Norrby tog över ordförandeklubban.

1955 - 1966 Sten Hammargren blev ordförande och Lars Ylander sekreterare.

1966 - 2005 Rune Larsson blev ordförande. Kassör blev "Svängsta" Svensson, 1970 blev P-O Trollsås v. ordf, 1982 blev Erik Ahldén sekreterare och Lennart Jonsson kassör. 1999 tog Ann-Marie Nenzell över som sekreterare. Stickan Pettersson blev v ordförande år 2000.

2005- Bertil Wistam blev ordförande .

2008 Erik "Myggan" avgår. Nya i styrelsen blir Martin Enholm och Björn Nilsson.

2009 Lennart Jonsson avgår efter att ha varit kassör i 27 år. Ny kassör blir Åke Nilsson.

2012 Björn Nilsson blir ny ordförande. Nya i styrelsen blir Rajne Söderberg och Torsten Torstensson (adj).

Nuvarande styrelse

Björn Nilsson - ordförande - 070-2181500, bjorn.o.nilsson@iva.se

Anne-Marie Nenzell - sekreterare - 0225-41229, annemarie.nenzell@ingress.se

Åke Nilsson - kassör - 026-516840, ake.nilsson@telia.com

Linda Haglund - Ledamot - 0704879895, linda.gazelle@gmail.com

Bertil Wistam - ledamot - 08-321946, 070-6977721, bertilwistam@comhem.se

Leif Librand - ledamot - 031-913286, leif.librand@gmail.com

Rajne Söderberg - ledamot - 0705935982, rajne@telia.com Hans Lagerqvist - ledamot - 08-363358, hasse.lager@home.se

Stig Pettersson - adjungerad - 018-101730, 0705-398132, stig.pettersson@brevet.nu

Torsten Torstensson - adjungerad - 021-416524, torsten.karin@gmail.com

Lennart Jonsson - revisor - 011-145126, lennart33@tele2.se

Bengt-Göran Fernström - revisorssuppleant - 08-7118773, 070-6741022, bg.fernstrom@bredband.net

Rune Larsson - Hedersordförande - 08-58351662

Stadgar antagna vid årsmötet 2 augusti 2009.

Föreningen De Stora Grabbarna gällande såväl kvinnor som män inom Friidrott

Stiftad lördagen den 25 augusti 1930

§ 1 Föreningen D.S.G:s (De Stora Grabbarna gällande såväl kvinnor som män) ändamål är att utgöra en ideell kamratförening mellan innehavarna av Svenska Friidrotts- förbundets hederstecken samt att sträva för svensk fri idrott.

§ 2 Innehavare av detta hederstecken blir därmed medlem i föreningen.

§ 3 Medlem betalar den medlemsavgift som fastställs av årsmötet.

§ 4 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen.

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelse angiven tid (minst 14 dagar).

§ 5 Klubbens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av ordförande samt minst 4 övriga ledamöter.

Ordförande väljs av årsmötet på ett år. Mandattiden för övriga ledamöter är två år. Varje år väljs häften av antalet övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Beslut fattas genom enkel röstövervikt, men vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

§ 6 Ordinarie årsmöte hålles i regel i samband med de årligen återkommande s.k. stora svenska mästerskapen i fri idrott, utomhus, på dag som bestämmes av styrelsen. Dock skall föreningens årsmöte senast hållas inom tre månader efter verksamhets- och räkenskapsårets utgång. Medlemmarna skall kallas minst 14 dagar före årsmötet, normalt genom annons i föreningens tidning.

§ 7 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/7 - 30/6. § 8 Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen har rösträtt på mötet. Denna rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande vid mötet. Beslut fattas genom enkel röstövervikt, men vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av föreningens ordförande.

§ 9 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets året.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter. (Minst 4 st)
11. Val av:
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b) övriga ledamöter för en tid av två år.
c) val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) val av valberedning 3 st. ledamöter varav en sammankallande
12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 8 dagar före mötet, dock skall förslag om stadge- ändring eller upplösning av föreningen inlämnas till styrelsen senast 30 dagar före mötet.
13. Övriga frågor. (Fråga om ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen före mötet).

§ 10 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 11 Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 8.

§ 12 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§ 13 I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

§ 14 Till föreningen kan knytas stödjande intressenter, d v s personer eller företag, som visar intresse för föreningens verksamhet. Stödjande intressent betalar årsavgift, som bestäms av styrelsen.